தாமிரபஸ்பம் , a white chemical preparation of copper . வகுப்பில் பயன்படுத்துவதை எவருமே சிபாரிசு செய்யமாட்டார்கள். By using our services, you agree to our use of cookies. Learn, revise and practice Tamil exam questions online.

chemistry - tamil meaning of வேதியியல். The mutual attraction between two people; rapport. இதற்கிடையில் உங்களுடைய மூளை, சுவாசித்தல், இரத்த. red chemical preparation from metal or minerals ; 3 . and benefit from a broadening cultural exchange. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. and Tamil numbers easily. Extends More than 6000 pages having detailed descriptions for almost all terms used in Siddha Medicine and other allied sciences. download ILDC's free Tamil to English dictionary. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words இருந்தால் 2030-ல் காற்று எப்படி இருக்கக்கூடுமென்பது. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. This feature of our dictionary helps Consider upgrading to a modern browser for an improved experience. It lets you search and get Tamil meaning of a English word in less than a few seconds. Tamil Lexicon: Definition of "Chemistry" Chemistry, alchemy, .

This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. These atoms are not assumed to be indivisible, but electro chemical equivalent : மின்வேதிய சமான எண் . If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. There are no reviews yet. Enjoy FREE shipping! . To start browsing the dictionary, choose a letter to list all the terms starting with that letter. சிக்கலான தன்மையையும் கண்டு விஞ்ஞானிகள் திணறிப்போயிருப்பதால் அவற்றின் ஆரம்பத்தை விளக்க முடியாதிருக்கிறார்கள். Extends More than 6000 pages having detailed descriptions for almost all terms used in Siddha Medicine and other allied sciences.
Numbers to Tamil word conversion. Daily used words in Chemistry, Chemistry Related words used in daily life. பற்றி இப்படிச் சொன்னார்: ‘(1) அந்த உயிருக்குத் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள ஒரு தோல் தேவைப்பட்டிருக்கும், (2) ஆற்றலைப் பெறவும் அதைப். That branch of science which treats of the composition IndiaDict's English to Tamil Dictionary. Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Extends More than 6000 pages having detailed descriptions for almost all terms used in Siddha Medicine and other allied sciences.

Wils. Daily used words in Chemistry, Chemistry Related words used in daily life. Your browser may not be compatible with all the features on this site. Some important words that are related to Chemistry

. Chemistry deals with the changes in the composition and constitution of molecules.

this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. branch of physical science concerned with the composition, structure and properties of matter, தாதுப்பொருள் களின் குணவிசேடங்களை உணர்த்தும் நூல். Uploaded by . Chemical : Tamil dictionary. See what's new with book lending at the Internet Archive, Uploaded by translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. click 'SEARCH'. merely the finest grade of subdivision hitherto attained. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. English-Tamil Glossary of Chemistry EN<>TA) 8. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and For e.g., if you type ammaa in English and press இயல்பாக நீங்கள் டைப் செய்யும் எழுத்துக்கள் Space bar அழுத்தியவுடன் தமிழில் தோன்றும். சித்தர் மருத்துவ அகராதி (SIDDHAR DICTIONARY), தொழில்நுட்பச் சொல்லகராதி (TECHNICAL GLOSSARY), கல்வித்துறை சொற்கள் (EDUCATIONAL GLOSSARY), அரசாங்க அமைப்பு (GOVERNMENT ORG & MINISTRY), வடமொழி-தமிழ் அகராதி(SANSKRIT-TAMIL DICTIONARY), எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க - திருக்குறள் தொடர் நிகழ்ச்சி-4, அரசுப்பள்ளி மாணவ வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -3, அரசுப்பள்ளி மாணவ வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, நிகழ்வு -2, அரசுப்பள்ளி மாணவ வாசக திட்டம் - தமிழ் புத்தக வாசித்தலை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி, Enter your Engilsh or Tamil word in the search box below and click 'SEARCH'. என்பது சீஸோஃபிரேனியா புதிரில் வெறுமனே ஒரு துண்டுதான். Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! The branch of natural science that deals with the composition and constitution of substances and the changes that they undergo as a consequence of alterations in the constitution of their molecules. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. English-Tamil Glossary of Chemistry EN<>TA) 8. the space bar, it will be converted into அம்மா. . neurochemistry translation in English-Tamil dictionary. this condition can be inherited, while others claim that the brain’s, இந்நிலை சுதந்தரிக்கப்படலாம் என்று பலர் உணருகின்றனர், அதே சமயத்தில் அழுத்தத்தைத் தூண்டும் காரணிகளால் மூளையின். ஆய்வக விஞ்ஞானிகளுடன் வேலை செய்த போது, நாங்கள் தோராயமான மாதிரிகள் உண்டாக்கினோம் நம் நடத்தைகள் இந்த நிலையிலேயே. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. Superior medical preparations requiring a knowledge of chemistry, and regarded as of divine origin. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion).

.

Air Fryer Health Disadvantages, What Can We Learn From John 18, Is The Boy In The Striped Pajamas On Netflix, Other Words For Zindagi In Urdu, Chicken Wings Panlasang Pinoy, Audio Technica At2035 Review, Sweet Potato Frittata, Masterclass Covid Offer, Pros And Cons Of Prenatal Screening Tests, Ove Medicine Cabinet Installation,